u

Mga Madalas Itanong

Sino ang mag-aasikaso sa aking visa?

Ang aming partner at ang partner para sa iyo sa sarili mong bansa ang mag-aasikaso sa lahat ng usaping nauugnay sa iyong aplikasyon para sa visa.

Ano ang proseso bago ako dumating sa Germany?

Pagkatapos mo sa iyong pagsasanay, magsisimula ka ng panibagong pagsasanay sa wika at bilang espesyalista. Pagkatapos, magtutulungan tayo sa pag-aayos para sa paglalakbay mo sa Germany.

Ano ang proseso para sa pagpapa-accredit ng aking mga kwalipikasyon sa Germany?

Sa aming campus (CSPM GmbH), ihahanda ka para sa pagsusulit para sa pagtatasa. Pagkatapos ng panahon ng paghahanda (12 linggo), sasailalim ka sa pagsusulit para sa pagtatasa. Kung papasa ka sa pagsusulit na iyon, makakatanggap ka ng sertipikasyon sa Germany na kumikilala sa iyong mga kwalipikasyon bilang propesyonal.

Magkano ang gagastusin ko sa lahat ng ito?

Walang anumang sisingilin sa iyo. Kailangan mo lang ihanda ang sarili mong panggastos kapag namalagi ka sa Germany sa aming campus.

Saan ako magtatrabaho?

Nakikipagtulungan kami sa iba’t ibang partner sa nursing at pangangalaga sa nakatatanda sa Germany. Makikilala mo ang magiging employer mo habang sumasailalim ka pa lang sa pagsasanay sa wika sa sarili mong bansa sa pamamagitan ng mga video conference.

Paano isasagawa ang pag-aaral sa campus?

Isasagawa ang mga klase mula Lunes hanggang Biyernes, mula 8:30 a.m. hanggang 4:30 p.m. Nahahati ang mga leksyon sa mga sumusunod na pangunahing paksa: wika, integrasyon, at mga leksyon sa nursing. Nag-aalok ang mga tagapagturo sa campus ng mga yugto ng panahon araw-araw kung kailan puwede kang makipag-usap sa kanila para magtalakay ng anumang isyu.

Nasaan ang campus, at paano ang pamumuhay roon?

Matatagpuan ang aming campus sa Schwäbisch Gmünd. Mamamalagi ka roon sa pang-isang taong kuwarto na may kumpletong gamit. May access sa Wi-Fi sa bawat kuwarto. Nasa campus mismo ang mga silid-aralan, at may pagkain din doon. Malapit ang campus sa sentro ng lungsod sa Schwäbisch Gmünd, at makakapaglakad papunta sa lahat ng mahalagang pamilihan para sa mga pangangailangan sa araw-araw.

Gaano kalaki ang susuwelduhin ko kapag na-accredit na ako?

Sumusuweldo ang nurse sa Germany ng € 2,700 hanggang € 3,500 kada buwan.

Gaano katagal ang proseso ng akreditasyon?

Inaabot nang tatlong buwan ang akreditasyon sa aming campus. Bukod pa rito, may yugto ng eksaminasyon at panahon hanggang maibigay ang sertipikasyon.

Paano kung hindi ako pumasa sa pagsusulit para sa pagtatasa?

Mayroon kang pagkakataong kunin ang pagsusulit para sa pagtatasa nang dalawang beses. Kung hindi ka pumasa sa pagsusulit para sa pagtatasa, mananatili ka sa campus at dadalo sa mga klase. Pagkatapos, paplanuhin ang pagkuha mo ulit sa pagsusulit para sa pagtatasa. Karaniwang papahintulutan ka lang ng mga guro/tagapagturo na sumailalim sa pagsusulit para sa pagtatasa kung naniniwala silang “handa ka nang sumailalim sa pagsusulit” kaugnay ng iyong mga kasanayan sa wika at kaalaman bilang propesyonal.

Paano kung hindi ako pumasa sa pagsusulit sa wika?

Puwedeng kunin nang paulit-ulit ang pagsusulit sa wika. Muli, mga tagapagturo ang magpapasya kung puwede ka nang kumuha ng eksaminasyon para sa B2. Kung hindi ka papasa sa pagsusulit sa wika, patuloy kang makakatanggap ng mga personal/online na leksyon. Pagkatapos, paplanuhin ang pagkuha mo ulit sa eksaminasyon sa German.

Ano ang mga aasikasuhin ng InJobU?

Kasama ng mga partner nito sa Germany at ibang bansa, aasikasuhin ng InJobU ang lahat ng kakailanganing gawin sa sarili mong bansa at sa Germany hanggang sa ma-accredit ka bilang bihasang manggagawa sa Germany.

Ano-ano ang inaasikaso ng CSPM GmbH?

Aasikasuhin ng CSPM GmbH ang iyong mga kwalipikasyon bilang propesyonal at kwalipikasyon sa wika.

Gaano kalaking panggastos ang kakailanganin ko?

Sa loob ng tatlong buwan na pamamalagi sa campus, mangangailangan ka ng panggastos na €500 hanggang €1,000.